JCC Harlem

Address
318 W 118th St. New York, NY 10026
Website